Zápis č. 6

ze zasedání DSO Lužnice dne 23.11.2011

 

Zasedání DSO Lužnice

dne 23.11.2011 na obecním úřadě ve Dvorech nad Lužnicí od 16 hodin

 

program:

- rozpočtové změny č. 4

- financování  provozu ČOV 2012

- různé

 

Vyvěšeno na úřední desce  dne:   10.11.2011

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne:  10.11.2011

 

O z n á m e n í :

 

 

Zasedání DSO Lužnice

dne  29.9.2011 na obecním úřadě ve Dvorech nad Lužnicí od 12 hodin

program:

- schválení smlouvy se SF ŽP

- rozpočtové změny

- různé

 

Vyvěšeno: 19.9.2011

 

Závěrečný účet hospodaření
Svazek obcí LUŽNICE za rok 2010.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010.
Dobrovolný svazek obcí Lužnice.

 

 


Závěrečný účet hospodaření

Svazek obcí LUŽNICE

se sídlem ve Dvorech nad Lužnicí IČ 71204148

za rok 2009

 

            Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění , zpracovává DSO Lužnice závěrečný účet . Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích.

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů DSO Lužnice za rok 2009

                Rozpočet DSO Lužnice na rok 2009 byl schválen na zasedání dne 4.12.2008

v celkové výši příjmů 500 Kč a výdajů 1 000 Kč

v Kč

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.09

Daňové příjmy

0

0

0

Nedaňové příjmy

500

1 500

1 484,31

Kapitálové příjmy

 

2 190 000

1 810 000,00

Přijaté dotace

0

0

0

Příjmy celkem

500

2 191 500

1 811 484,31

Běžné výdaje

1 000

2 500

2 029,00

Kapitálové výdaje

0

0

0

Výdaje celkem

1 000

2 500

2 029,00

 

                Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lužnice za rok 2009.

Přezkoumání hospodaření provedl pracovník Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu a to ve dnech  23.9.2009 a 14.4.2010

Výsledek přezkoumání – byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) .

Přílohy:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

- Podrobný rozpis plnění rozpočtu za rok 2009

 

 

v Kč

 

Příjmy:

§

položka

text

Schválený

rozpočet

Změna

rozpočtu

Rozpočet

Po změnách

Výsledek od počátku roku

2321

3122

Příspěvky na kanalizaci od občanů

 

2 190 000

2 190 000

1 810 0000

6310

2141

Příjmy z úroků bú

500

1 000

1 500

1 484,31

 

 

Příjmy celkem

500

2 191 000

2 191 500

1 811 484,31

 

 

Výdaje:

§

položka

text

Schválený

rozpočet

Změna

rozpočtu

Rozpočet

Po změnách

Výsledek od počátku roku

6171

5139

Materiál -složenky

 

500

500

309

6310

5163

Poplatky bú

1 000

1 000

2 000

1 720

 

 

Výdaje celkem

1 000

1 500

2 500

2 029

 

Výsledek hospodaření DSO    1 809 455,31 Kč (týká se příspěvků na kanalizační přípojky)

 

 

Zpracovala: Machová M.                                                            Jan Herzog, předseda svazku

 

 

 

Přílohy

Vyvěšeno na úřední desce: 4.5.2010

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 4.5.2010