Návrh rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč  
příjmy:        
§ položka název návrh rozpočtu schválený rozpočet
  1111 daň z příjmů FO 500 500
  1112 daň z příjmů OSVČ 54 54
  1113 daň z příjmů FO kapit.výn. 50 50
  1121 daň z příjmů PO 800 800
  1211 DPH 1300 1300
  1511 daň z nemovitostí 300 300
         
  1337 popl. komunál.odpad 180 180
  1341 popl.ze psů 11 11
  1342 rekreační poplatky ubytování  15 15
  1343 popl.za užívání veřej.prostr. 1 1
  1361 správní poplatky 2 2
  4112 dotace výkon. st. správy 69,5 69,5
2310 2111 poplatky vodné 110 110
3319 2132 pronájem KD 10 10
3319 2139 topení a služby KD 5 5
3412 2132 pronájem hřiště 1 1
3613 2132 nájemné hospoda,pošta,prodejna 35 35
3632 2111 poplatky hroby 5 5
3633 2132 nájemné RWE 0,5 0,5
3722 2111 popl.kom.odpad podnikatelé 15 15
3722 2112 prodej pytlů odpady 5 5
3727 2111 zpětný odběr ASEKOL 2 2
6171 2112 příjmy z prodeje zboží,pohledy,foto 2 2
6171 2132 pronájem schůz. Místnosti 1 1
6310 2141 příjmy z úroků bú  20 20
6399 2222 vratka podzemní vody 5 5
6171 2132 nájemné T-mobil,Telef.02 101 101
         
         
    příjmy celkem  3600 3600
         
         
výdaje:        
2212 5169 cesty-zimní údržba 40 40
2212 5171 cesty oprava 50 50
    cesty celkem    90
2310 5011 vodárna mzda 72 72
2310 5031 vodárna -soc.pojistné  20 20
2310 5032 vodárna - zdravotní poj.  10 10
2310 5139 vodárna materiál 5 5
2310 5154 vodárna el.energie 20 20
2310 5169 vodárna služby,rozbory vody 30 30
2310 5362 vodárna daně a poplatky 19 19
    vodárna celkem    176
3113 5321 školné ZŠ 100 100
    školné celkem   100
3314 5136 knihovna knihy 20 20
3314 5169 knihovna ost.služby 2 2
    knihovna celkem    22
3319 6121 hostinec-střecha, 125 125
3319 5139 KD materiál (ručníky,toal.pap.) 3 3
3319 5153 KD plyn 7 7
3319 5154 KD el.energie 5 5
3319 5169 hostinec-vodovod,kanalizace 50 50
    KD celkem    190
3341 5171 rozhlas 2 2
    rozhlas celkem    2
3399 5175 kultura pohoštění akce 40 40
3399 5194 věcné dary,balíčky,děti vítání 20 20
    kultura celkem   60
3412 5021 kurt odměny správce    
3412 5139 materiál hřiště 5 5
    hřiště,kurt celkem    5
3419 5222 příspěvky na sport činnost 10 10
    sport celkem    10
3513 5221 lékař.služba první pomoci 4 4
    lékař.služba první pomoci celkem    4
3631 5154 veřejné osvětlení el.energie 60 60
3631 5171 veřejné osvětlení opravy 10 10
    veřejné osvětlení celkem    70
3632 5021 hřbitov odměna hodiny-kostel 10 10
3632 5154 hřbitov el.enrgie 1 1
    hřbitov celkem    11
3721 5169 nebezpečný odpad 25 25
    nebezpečný odpad celkem    25
3722 5139 pytle odpad 5 5
3722 5169 svoz a likvidace odpadu AVE 240 240
    kom.odpad celkem    245
3745 5021 zeleň odměny    
3745 5139 zeleň materiál 5 5
3745 5156 zeleň PHM 10 10
3745 5169 zeleň vysíkání stok 5 5
3745 5137      
    zeleň celkem   20
5512 5222 příspěvek hasiči 2 2
5512 5173 cestovné na soutěže hasiči 1 1
    hasiči celkem    3
6112 5023 zastupitelé odměny 300 300
6112 5032 zdrav.pojištění zastupitelé 30 30
6112 5173 cestovné zastupitelé 5 5
    zastupitelé celkem   335
         
6171 6121 rozšíření vodovodu nové RD 550 550
6171 6121 vybudování chodníku 154-97 600 600
6171 5011 platy zaměstnananců 70a240 310 310
6171 5021 dohody o provedení práce    
6171 5031 soc.pojištění 55 55
6171 5032 zdravotní pojištění 25 25
6171 5038 úrazové zák. pojištění  1 1
6171 5136 knihy,tisk oú 1 1
6171 5137 drobný hmotný majetek 18 18
6171 5139 materiál oú 30 30
6171 5153 plyn 25 25
6171 5154 el.energie 20 20
6171 5161 služby pošt 5 5
6171 5162 poplatky telefon,internet 25 25
6171 5167 školení 7 7
6171 5169 služby(projekt vodovod)200 a 60 260 260
6171 5171 opravy a udržování 50 50
6171 5173 cestovné prac.oú 8 8
6171 5175 pohoštění 4 4
6171 5362 daně a poplatky 5 5
    místní správa celkem    1999
6310 5163 poplatky bú 10 10
    poplatky bú celkem    10
6320 5163 pojištění majetku 22 22
    pojistné celkem    22
6310 5141 úvěr kanalizace - úroky 50 50
        50
    výdaje celkem 3449 3449
         
         
  8124 splátka půjčky AVE -16 -16
  8124 úvěr kanalizace a ČOV -135 -135
    financování  -151 -151
    návrh rozpočtu: vyrovnaný    
         
    vyvěšeno: 22.11.2011    
    na elektronické úřední desce vyvěšeno dne 22.11.2011  
         
    schváleno na zasedání zastupitelstva dne 7.12.2011  

 

 

Rozpočet na rok 2011

 

Rozpočet na r. 2011

v tis. Kč  
příjmy:        
§ položka název návrh rozpočtu schválený rozpočet
  1111 daň z příjmů FO 500 500
  1112 daň z příjmů OSVČ 50 50
  1113 daň z příjmů FO kapit.výn. 50 50
  1121 daň z příjmů PO 800 800
  1211 DPH 1300 1300
  1511 daň z nemovitostí 300 300
         
  1337 popl. komunál.odpad 180 180
  1341 popl.ze psů 11 11
  1342 rekreační poplatky ubytování  10 10
  1343 popl.za užívání veřej.prostr. 1 1
  1361 správní poplatky 2 2
  4112 dotace výkon. st. správy 69,1 69,1
2310 2111 poplatky vodné 110 110
3319 2132 pronájem KD 10 10
3319 2139 topení a služby KD 5 5
3412 2132 pronájem hřiště 1 1
3613 2132 nájemné hospoda,pošta,prodejna 35 35
3632 2111 poplatky hroby 5,9 5,9
3633 2132 nájemné RWE 1 1
3722 2111 popl.kom.odpad podnikatelé 15 15
3722 2112 prodej pytlů odpady 2 2
3727 2111 zpětný odběr ASEKOL 1 1
6171 2112 příjmy z prodeje zboží,pohledy,foto 2 2
6171 2132 pronájem schůz. Místnosti 1 1
6310 2141 příjmy z úroků bú  30 30
6399 2222 vratka podzemní vody 2 2
6171 2132 nájemné T-mobil,Telef.02 100 100
         
         
    příjmy celkem  3594 3594
         
         
výdaje:        
2212 5169 cesty-zimní údržba 40 40
2212 6121 cesty oprava-rekonstrukce 300 360
    cesty celkem  340 400
2310 5011 vodárna mzda 50 50
2310 5031 vodárna -soc.pojistné  5 5
2310 5032 vodárna - zdravotní poj.  3 3
2310 5139 vodárna materiál 5 5
2310 5154 vodárna el.energie 30 30
2310 5169 vodárna služby,rozbory vody 30 30
2310 5362 vodárna daně a poplatky 19 19
    vodárna celkem  142 142
3113 5321 školné ZŠ 100 100
    školné celkem 100 100
3314 5136 knihovna knihy 20 20
3314 5169 knihovna ost.služby 2 2
    knihovna celkem  22 22
3319 5021 KD odměny správce 5 5
3319 5139 KD materiál (ručníky,toal.pap.) 2 2
3319 5153 KD plyn 6 6
3319 5154 KD el.energie 6 6
3319 5169 KD služby 5 5
    KD celkem  24 24
3341 5171 rozhlas 2 2
    rozhlas celkem  2 2
3399 5175 kultura pohoštění akce 10 10
3399 5194 věcné dary,balíčky,děti vítání 20 20
    kultura celkem 30 30
3412 5021 kurt odměny správce 3 3
3412 5139 materiál hřiště 2 2
    hřiště,kurt celkem  5 5
3419 5222 příspěvky na sport činnost 20 20
    sport celkem  20 20
3513 5221 lékař.služba první pomoci 4 4
    lékař.služba první pomoci celkem  4 4
3631 5154 veřejné osvětlení el.energie 40 40
3631 5171 veřejné osvětlení opravy 15 15
    veřejné osvětlení celkem  55 55
3632 5021 hřbitov odměna správce,hodiny 14 14
3632 5154 hřbitov el.enrgie 1 1
    hřbitov celkem  15 15
3721 5169 nebezpečný odpad 20 20
    nebezpečný odpad celkem  20 20
3722 5139 pytle odpad 5 5
3722 5169 svoz a likvidace odpadu AVE 240 240
    kom.odpad celkem  245 245
3745 5021 zeleň odměny 15 15
3745 5139 zeleň materiál 5 5
3745 5156 zeleň PHM 5 5
3745 5169 zeleň vysíkání stok 10 10
3745 5137 zeleň traktor 100 100
    zeleň celkem 135 135
5512 5222 příspěvek hasiči 2 2
5512 5173 cestovné na soutěže hasiči 3 3
    hasiči celkem  5 5
6112 5023 zastupitelé odměny 285 285
6112 5032 zdrav.pojištění zastupitelé 10 10
6112 5173 cestovné zastupitelé 10 10
    zastupitelé celkem 305 305
         
         
         
6171 5011 platy zaměstnan. 230 230
6171 5021 dohody o provedení práce 20 20
6171 5031 soc.pojištění 30 30
6171 5032 zdravotní pojištění 20 20
6171 5038 úrazové zák. pojištění  1 1
6171 5136 knihy,tisk oú 10 10
6171 5137 drobný hmotný majetek 50 50
6171 5139 materiál oú 30 30
6171 5153 plyn 25 25
6171 5154 el.energie 20 20
6171 5161 služby pošt 8 8
6171 5162 poplatky telefon 20 20
6171 5167 školení 5 5
6171 5169 služby(projekt,..) 200 200
6171 5171 opravy a udržování 30 30
6171 5173 cestovné prac.oú 8 8
6171 5175 pohoštění 5 5
6171 5362 daně a poplatky 5 5
    místní správa celkem  717 717
6310 5163 poplatky bú 10 10
    poplatky bú celkem  10 10
6320 5163 pojištění majetku 22 22
    pojistné celkem  22 22
         
    výdaje celkem 2218 2278
         
         
    splátka půjčky AVE 16 16
         
         
         
         
    vyvěšeno: 29.11.2010    
    na elektronické úřední desce obce vyvěšeno 29.11.2010  
         
    schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2010
         

 

 

Rozpočet obce na rok 2010

 

 

    ROZPOČET 2010    
       
       
příjmy     návrh rozpočtu schválený rozpočet
§ položka název tis. Kč v tis. Kč
  1111 daň z příjmů FO 500 500
  1112 daň z příjmů OSVČ 50 50
  1113 daň z příjmů FO kap.výnos 50 50
  1121 daň z příjmů PO 800 800
  1211 DPH 1300 1300
  1337 poplatky komunální odpad 180 180
  1341 poplatek ze psů 11 11
  1343 popl. užívání věřej.prostr. 1 1
  1361 správní poplatky 1 1
  1511 daň z nemovitostí 200 200
  4112 dotace výkon.st.správy 91 91
2310 2111 poplatky vodné 110 110
3319 2132 pronájem KD 5 5
3319 2139 topení a služby KD 5 5
3412 2132 pronájem hřiště 1 1
3613 2132 nájem hospoda,pošta,prodejna 35 35
3632 2111 poplatky hroby 6 6
3633 2132 nájem plyn 1 1
3722 2111 popl. komunální odpad podnikatelé 14 14
3722 2112 prodej pytlů odpad 2 2
3723 2111 zpětný odběr ASEKOL 1 1
6171 2112 příjmy z prodeje zboží, foto,pohledy 2 2
6171 2132 nájem Tmobil,sch.míst. 51 51
6310 2141 příjmy z úroků bú 30 30
6399 2222 vratka podzemní voda 5 5
      3452 3452
výdaje        
§ položka název    
2212 5169 oprava cest,zimní údržba 30 30
2310 5011 vodárna mzda 40 40
2310 5031 pojistné soc. 10 10
2310 5032 pojistné zdravotní 5 5
2310 5139 materiál vodárna 5 5
2310 5154 el.energie vodárna 25 25
2310 5169 služby, rozbory 30 30
2310 5362 poplatky za odběr podzemní vody 19 19
         
3113 5321 školné ZŠ Rapšach 100 100
         
3314 5136 knihovna knihy 17 17
3314 5169 ost.služby knihovna 1 1
3314 5139 knihovna materiál 1 1
         
3319 5021 KD odměny  3 3
3319 5139 materiál 2 2
3319 5153 kd plyn 6 6
3319 5154 KD el.energie 6 6
3319 5169 KD služby ost. 5 5
         
3341 5171 rozhlas 5 5
         
3399 5175 kultura pohoštění akce 10 10
3399 5194 věcné dary,balíčky,děti 20 20
         
3412 5021 odměna správce kurtu 3 3
3412 5139 materiál kurt    
3412 6121 rek, oplocení sportoviště 200 250
         
3419 5222 příspěvky sport(fotbal,cyklisti) 20 20
3513 5221 lékařská služba první pomoci 4 4
3631 5154 el.energie VO 40 40
         
3631 5169 služby VO 10 10
         
3632 5021 hřbitov odměny správce 18 18
3632 5154 hřbitov el.en. 1 1
         
3633 5141 splátka úroků úvěru plyn 36 36
         
3721 5169 nebezpečný odpad 20 20
         
3722 5139 pytle odpad 5 5
3722 5169 svoz a likvidace odpadu AVE 240 240
         
3745 5021 odměny zeleň 15 15
3745 5139 materiál zeleň 5 5
3745 5156 PHM 3 3
         
5512 5222 příspěvek na činnost hasiči a výročí 21 21
5512 5156 hasiči PHM 1 1
5512 5173 cestovné 3 3
         
6112 5023 odměny zastupitelé 285 285
6112 5032 pojistné zdravotní 40 40
6112 5173 cestovné 10 10
         
6171 5011 platy zaměst. 230 230
6171 5021 dohody 10 10
6171 5031 soc. poj.  55 55
6171 5032 zdravotní poj.  19 19
6171 5038 zákon. Pojistné  1 1
6171 5136 knihy, uč.pomůcky 5 5
6171 5137 DHM 100 100
6171 5139 materiál 15 15
6171 5153 plyn 30 30
6171 5154 el.energie 10 10
6171 5161 služby pošt 8 8
6171 5162 popl.telefon 20 20
6171 5163 popl.bú 1 1
6171 5167 školení 5 5
6171 5169 služby ostatní 100 100
6171 5171 opravy a udržování  30 30
6171 5173 cestovné 8 8
6171 5175 pohoštění oz 5 5
6171 5329 přísp. Sdružení obcí vitorazsko 5 5
6171 5362 daně a poplatky 10 10
         
6310 5163 poplatky bú 10 10
6320 5163 pojistné  majetku 25 25
      2022 2072
         
         
    FINANCOVÁNÍ    
  8124 splátka úvěru plyn  160 160
  8124 splátka půjčky AVE 16 16
       
       
       
         
  Příjmy daňové  2900 2900
  Příjmy nedaňové  461 461
  Transfery 91 91
       
  Příjmy celkem  3452 3452
       
  Výdaje 2022 2072
       
  Financování  176 176