Archív dokumentů z úřední desky

 

Veřejná vyhláška č.j.: ŽP 2945/2011 – 124

Vyvěšeno 15.8.2011.

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O z n á m e n í

o zahájení stavebního řízení – upuštění od ústního jednání a místního šetření

 

Vyvěšeno 28.6.2011.Závěrečný účet hospodaření
Obec Dvory nad Lužnicí rok 2010

Obecní úřad vyhlašuje nabídku na zaměstnance obecního úřadu.

Správce vodárny, vodovodu, čov, údržba veřejných prostranství....

Termín nabídek do 13.5.2011 - doručením na obecní úřad.

Vyvěšeno 11.4.2011.

 

 

 

Sejmuto 5.6.2010

 

Závěrečný účet hospodaření

Svazek obcí LUŽNICE

se sídlem ve Dvorech nad Lužnicí IČ 71204148

za rok 2009

 

            Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění , zpracovává DSO Lužnice závěrečný účet . Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích.

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů DSO Lužnice za rok 2009

                Rozpočet DSO Lužnice na rok 2009 byl schválen na zasedání dne 4.12.2008

v celkové výši příjmů 500 Kč a výdajů 1 000 Kč

v Kč

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.09

Daňové příjmy

0

0

0

Nedaňové příjmy

500

1 500

1 484,31

Kapitálové příjmy

 

2 190 000

1 810 000,00

Přijaté dotace

0

0

0

Příjmy celkem

500

2 191 500

1 811 484,31

Běžné výdaje

1 000

2 500

2 029,00

Kapitálové výdaje

0

0

0

Výdaje celkem

1 000

2 500

2 029,00

 

                Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lužnice za rok 2009.

Přezkoumání hospodaření provedl pracovník Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu a to ve dnech  23.9.2009 a 14.4.2010

Výsledek přezkoumání – byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) .

Přílohy:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

- Podrobný rozpis plnění rozpočtu za rok 2009

 

 

v Kč

 

Příjmy:

§

položka

text

Schválený

rozpočet

Změna

rozpočtu

Rozpočet

Po změnách

Výsledek od počátku roku

2321

3122

Příspěvky na kanalizaci od občanů

 

2 190 000

2 190 000

1 810 0000

6310

2141

Příjmy z úroků bú

500

1 000

1 500

1 484,31

 

 

Příjmy celkem

500

2 191 000

2 191 500

1 811 484,31

 

 

Výdaje:

§

položka

text

Schválený

rozpočet

Změna

rozpočtu

Rozpočet

Po změnách

Výsledek od počátku roku

6171

5139

Materiál -složenky

 

500

500

309

6310

5163

Poplatky bú

1 000

1 000

2 000

1 720

 

 

Výdaje celkem

1 000

1 500

2 500

2 029

 

Výsledek hospodaření DSO    1 809 455,31 Kč (týká se příspěvků na kanalizační přípojky)

 

 

Zpracovala: Machová M.                                                            Jan Herzog, předseda svazku

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 4.5.2010

Sejmuto: 5.6.2010

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 4.5.2010

Přílohy

 

 

Závěrečný účet hospodaření

Obec Dvory nad Lužnicí rok 2009

                Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění , zpracovává obec Dvory nad Lužnicí závěrečný účet hospodaření. Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích.

Údaje o plnění příjmů a výdajů obce Dvory nad Lužnicí 2009

                Rozpočet obce na rok 2009 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2008 v celkové výši příjmů 3.350 tis. Kč

Výdajů 2 233 tis. Kč a financování 176 tis. Kč

Výsledek hospodaření za r. 2009         1 229 139,84 Kč

Hospodářská činnost obce byla ukončena ke dni 31.3.2009.

v Kč

 

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2009

Třída 1 – Daňové příjmy

3 142 000

3 212 500,00

2 934 574,80

Třída 2 – Nedaňové příjmy

   200 000

277 250,00

249 540,63

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0

0

0

Třída 4 – přijaté dotace

8 000

364 377,00

355 378,70

Příjmy celkem

3 350 000

3 854 127,00

3 539 494,13

Třída 5 – Běžné výdaje

1 833 000

2 371 787,30

2 110 354,29

Třída 6 – kapitálové výdaje

400 000

200 000,00

200 000

Výdaje celkem

2 233 000

2 571 787,30

2 310 354,29

 

 

Třída 4 – přijaté dotace

položka

Poskytnutá dotace  Kč

čerpáno

Vráceno

Účel dotace

4111

18 500

18 226

274

Volby do EP    UZ  98348   vratka 2010

4116

21 587

21 587

0

VPP                  UZ 13234

4116

79 837

71 337

8 500

CzechPoint –EU    UZ 14008 vratka  2009

4222

100 000

100 000

0

Dotace POV rozšíření VO

4122

1 040

1 040

0

Hasiči školení

 

                Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření  obce za rok 2009 - příloha

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje , odd. přezkumu.

Výsledek přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a nedostatky, uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c)zákona č. 420/2004 Sb.

v členění  dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.)

Závazky obce:

- splátka úvěru  plynofikace obce, úvěr je splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami, zůstatek k 31.12.2009 420 tis. Kč

- jistina od firmy AVE J.Hradec v celkové výši 157.500 Kč, jistina je každoročně splácena 1/10 celk. částky (splátka na 10 let) jistina k 31.12.2009 ve výši

  126 000 Kč

 

Přílohy:

- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za  rok 2009

- Podrobný rozpis plnění rozpočtu za rok 2009

Příjmy:                                                                                                                                                                                                                                                                                            v Kč

§

položka

text

Schválený rozpočet

Změna rozpočtu

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

 

1111

Daň z příjmů FO záv.činnost

500 000

60 000

560 000

557 886,84

 

1112

Daň z příjmů OSVČ

50 000

 

50 000

48 045,63

 

1113

Daň z příjmů FO z kap. výnosu

50 000

2 000

52 000

51 940,07

 

1121

Daň z příjmů PO

850 000

 

850 000

644 150,26

 

1211

DPH

1 300 000

 

1 300 000

1 252 994

 

1333

Poplatky za uložení odpadů

 

5 000

5 000

3 300

 

1337

Poplatek komunální odpad od občanů

180 000

 

180 000

162 425

 

1341

Poplatek ze psů

10 000

500

10 500

10 200

 

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000

 

1 000

600

 

1351

Odvod výtěžku z provoz. loterií

 

1 000

1 000

682

 

1361

Správní poplatky

1 000

 

1 000

769

 

1511

Daň  z nemovitostí

200 000

2 000

202 000

201 582

 

2411

Splátky půjček FO

 

20 000

20 000

18 000

 

4111

Neinvestiční dotace volby EP

 

18 500

18 500

18 500

 

4112

Neinvestiční dotace výkon st. správy

8 000

 

8 000

8 000

 

4116

Dotace na CzechPoint a VPP z prostř. CZ a EU

 

101 837

101 837

92 924

 

4122

Dotace hasiči školení

 

1 040

1 040

1 040

 

4131

Převod z účtu rekultivace skládky na ZBÚ

 

135 000

135 000

134 914,70

 

4222

Dotace POV rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení

 

100 000

100 000

100 000

2310

2111

Poplatky za vodné

100 000

100 000

100 000

92 820

3319

2132

Příjem z nájemného KD

5 000

 

5 000

5 000

3319

2139

Příjem za služby KD (topení)

4 000

 

4 000

3 619

3412

2132

Příjmy za pronájem hřiště

1 500

 

1 500

400

3613

2132

Příjmy z pronájmu hospoda,pošta,prodejna

28 000

7 000

35 000

33 100

3632

2111

Příjmy za  pronájem hrobového místa

10 000

 

10 000

4 800

3633

2132

Příjmy nájem plyn

500

 

500

500

3722

2111

Poplatky komunální odpad podnikatelé

15 000

 

15 000

11 050

3722

2112

Příjmy z prodeje pytlů na odpad

2 000

 

2 000

1 620

§

položka

text

Schválený rozpočet

Změna rozpočtu

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

3723

2111

Zpětný odběr ASEKOL

1 000

 

1 000

0

6171

2111,2112

Příjem z prodeje pohledů a foto obce

2 000

2 000

4 000

1 106

6171

2132

Příjem z pronájmu , T-Mobil

1 000

36 000

37 000

35 451

6310

2141

Příjmy z úroků  bú

25 000

12 000

37 000

36 868,63

6399

2222

Vyúčtování za odběr podzemní vody r. 2008

5 000

250

5 250

5 206

 

 

Příjmy celkem

3 350 000

504 127

3 854 127

3 539 484,13

 

 

Výdaje:

 

§

položka

text

Schválený rozpočet

Změna rozpočtu

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

2212

5169

Místní komunikace (materiál,služby)

40 000

 

40 000

21 658

2310

5011

Vodárna odměny

40 000

3 000

43 000

42 500

2310

5031

Vodárna pojistné soc.

10 000

 

10 000

8 303

2310

5032

Vodárna pojistné zdravotní

5 000

1 000

6 000

5 653

2310

5139

Vodárna materiál

5 000

- 5 000

0

 

2310

5154

Vodárna el.energie

18 000

4 000

22 000

21 197

2310

5169

Vodárna služby- rozbory

30 000

 

30 000

26 904,90

2310

5362

Vodárna poplatek za odběr podzemní vody

19 000

 

19 000

19 000

2333

5321

Dotace na most v Hrdlořezích

30 000

 

30 000

30 000

2510

5612

Neinvestiční dotace fyz. osobám  podnikatel.

 

20 000

20 000

20 000

3113

5321

Dotace škola Rapšach - školné

120 000

 

120 000

88 374

3314

5136

Knihovna - knihy

17 000

500

17 500

17 382

3314

5139

Knihovna – nákup materiálu

2 000

- 1500

500

0

3314

5169

Knihovna - služby

3 000

- 3 000

0

0

3319

5021

KD odměny

3 000

1 000

4 000

3 600

§

položka

text

Schválený rozpočet

Změna rozpočtu

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

3319

5139

KD materiál

5 000

- 5 000

0

0

3319

5153

KD plyn

16 000

- 10 000

6 000

3 830,10

3319

5154

KD el.energie

3 000

2 500

5 500

5 500

3319

5169

KD ost. služby

10 000

- 5 000

5 000

1 462

3341

5171

Rozhlas opravy – (úder blesku)

5 000

10 000

15 000

14 303

3399

5169

Zájezd pro děti

 

10 000

10 000

9 224

3399

5175

Sraz rodáků pohoštění

10 000

27 000

37 000

36 092

3399

5194

Sraz rodáků věcné dary

10 000

10 000

20 000

19 290

3412

5021

Odměna správce sportoviště

3 000

500

3 500

3 280

3412

5139

Materiál sportoviště

5 000

- 5 000

0

0

3412

6121

Rekonstrukce sportoviště

200 000

- 200 000

0

0

3419

5222

Příspěvek sport fotbal a cyklisti

20 000

 

20 000

20 000

3513

5221

Příspěvek lékařská služba první pomoci

4 000

 

4 000

3 260

3631

5154

Veřejné osvětlení el.energie

40 000

25 000

65 000

56 627

3631

5169

Veřejné osvětlení služby

15 000

 

15 000

12 316

3631

5171

Veřejné osvětlení opravy

 

60 000

60 000

59 500

3631

6121

Veřejné osvětlení rekonstrukce a rozšíření

200 000

 

200 000

200 000

3632

5021

Odměna správce hřbitova,hodiny

11 000

7 500

18 500

17 830

3632

5154

Hřbitov – el.en.

1 000

 

1 000

779

3633

5141

Úroky úvěr plyn

40 000

 

40 000

24 947,70

3639

5011

Veřejně prospěšné práce z ÚP

 

22 000

22 000

21 587

3721

5169

Svoz nebezpečných odpadů

25 000

 

25 000

17 369

3722

5139

Komunální odpad pytle

5 000

 

5 000

4 760

3722

5169

Komunální odpad svoz a likvidace odpadu

270 000

 

27 000

228 303

3745

5021

Odměna  - údržba zeleně

15 000

 

15 000

12 382

3745

5137

Údržba zeleně  křovinořez

20 000

2 000

22 000

21 300

3745

5139

Údržba zeleně materiál

5 000

- 500

4 500

3 079

3745

5156

Údržba zeleně PHM

2 000

500

2 500

2 111

5512

5019

Hasiči – refundace mzdy školení

 

1 200

1 200

1 164

5512

5039

Hasiči pojistné refundace mzdy

 

400

400

396

§

položka

text

Schválený rozpočet

Změna rozpočtu

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

5512

5137

Hasiči savice materiál

 

3 500

3 500

3 150

5512

5139

Hasiči materiál

 

500

500

75

5512

5156

Hasiči PHM

3 500

0

0

 

5512

5173

Hasiči cestovné

 

3 500

3 500

3 271

6112

5023

Zastupitelé odměny

285 000

15 000

300 000

297 012

6112

5032

Zastupitelé pojistné

40 000

4 000

44 000

43 841

6112

5173

Zastupitelé cestovné

10 000

-4 000

6 000

5 082

6117

5011

Volby platy

 

5 800

5 800

5 788

6117

5021

Volby odměny

 

630

630

630

6117

5032

Volby pojistné

 

515

515

513

6117

5139

Volby materiál

 

9 200

9 200

9 178

6117

5173

Volby cestovné

 

850

850

850

6117

5175

Volby pohoštění

 

1265

1265

1267

6171

5011

Plat prac. oú

220 000

20 000

240 000

233 891

6171

5021

Odměny dohody

15 000

0

15 000

2 123

6171

5031

Pojistné soc. zab.

55 000

 

55 000

46 638

6171

5032

Pojistné zdravotní poj.

19 000

2 000

21 000

20 182

6171

5038

Zákon. Úrazové pojištění

500

 

500

400

6171

5136

Tiskoviny, SZ - oú

5 000

5 000

10 000

9 597

6171

5137

hmot.majetek počítač CzechPoint

20 000

90 927

110 927

97 527

6171

5139

Materiál oú

15 000

5 000

20 000

19 511

6171

5153

Plyn oú

20 000

8 200

28 200

28 147,91

6171

5154

El.energie oú

10 000

2 000

12 000

11 693

6171

5161

Poštovné oú

7 000

 

7 000

6 877

6171

5162

Poplatky telefon oú

20 000

 

20 000

18 171,48

6171

5163

Poplatky bú

1 000

 

1 000

900

6171

5167

Školení oú

5 000

 

5 000

2 193

6171

5169

Služby fenix-účto,mzdy,servis.prohlídky topení,skládka rekultivace,převoz a opr.buňky,revize hasic.přístr.

100 000

180 000

280 000

267 314,20

6171

5171

Opravy a údržba  oú

50 000

0

50 000

9 822,70

§

položka

text

Schválený rozpočet

Změna rozpočtu

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

6171

5172

Programové vybavení oú

 

6 000

6 000

5 900

6171

5173

Cestovné oú

8 000

1 000

9 000

7 997

6171

5175

Pohoštění oú

5 000

 

5 000

2 512

6171

5329

Příspěvek DSO Vitorazsko

2 000

1 300

3 300

3 260

6171

5362

Platby daní a poplatků

10 000

 

10 000

8 260

6310

5163

Poplatky bú

10 000

 

10 000

9 861

6320

5163

Pojistné Česká pojišťovna

15 000

7 000

22 000

21 655

6402

5366

Vyúčtování dotace  volby r. 2008

 

0,30

0,30

0,30

 

 

Výdaje celkem

2 233 000

338 787,30

2 571 787,30

2 310 354,29

 

 

 

 

Zpracoval: Machová M.                                                                                                                                             Jan Herzog, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce: 4.5.2010

Sejmuto z úřední desky:

Na elektronické úřední desce zveřejněno: 4.5.2010

 

Přílohy

 

Sejmuto 4.6.2010

Zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí  ve středu 19.5.2010

od 17:30 hodin na OÚ Dvory nad Lužnicí

Program:

- projednání závěrečného účtu hospodaření obce r.2009

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce r. 2009

- žádost o prodej pozemku  parc.č. 2239 – ostatní komunikace

- projednání převodu pozemku na obec

- různé

 

Vyvěšeno: 4.5.2010. Sejmuto 4.6.2010

 

Závěrečný účet hospodaření

Svazek obcí Lužnice

se sídlem ve Dvorech nad Lužnicí   IČ 712 04 148

rok 2008

 

 

            Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

v platném znění, zpracovává DSO Lužnice závěrečný účet.

Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové

skladby a o dalších finančních operacích.

 

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů DSO Lužnice za rok 2008

 

            Rozpočet DSO Lužnice na rok 2008 byl schválen na zasedání dne 15.12.2007

v celkové výši příjmů 500 Kč a výdajů 1 000 Kč.

 

v Kč

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2008

Daňové příjmy

0

0

0

Nedaňové příjmy

500

100

28

Kapitálové příjmy

0

0

0

Přijaté dotace

0

1 000

1 000

Příjmy celkem

500

1 100

1 028

Běžné výdaje

1 000

1 000

784

Kapitálové výdaje

0

0

0

Výdaje celkem

1 000

1 000

784

 

 

            Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lužnice za rok 2008.

Přezkoumání hospodaření provedl pracovník Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu a to ve dnech 28.8.2008 a 25.3.2009.

Výsledek přezkoumání  - nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.)

 

Přílohy:

- Zprava o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008

- Podrobný rozpis plnění rozpočtu za rok 2008

 

 

 v Kč

 

Příjmy:

§

položka

text

schválený rozpočet

změna rozpočtu

rozpočet po změnách

výsledek

od počátku

roku

 

4121

dotace od obcí

 

1 000

1 000

1 000

6310

2141

příjmy z úroků

500

- 400

100

28

 

 

příjmy celkem

500

600

1 100

1 028

 

 

 

Výdaje:

§

položka

text

schválený rozpočet

změna rozpočtu

rozpočet po změnách

výsledek od počátku roku

6310

5163

poplatky b.ú.

1 000

0

1 000

784

 

 

výdaje celkem

1 000

 

1 000

784

 

 

            Výsledek hospodaření  DSO Lužnice  + 244 Kč.

 

 

 Zpracovala:Machová M.                                                         Jan Herzog, předseda svazku

   

Vyvěšeno:29.5.2009

 Sejmuto: 12.6.2009                                                                           

 

Schváleno : 12.6.2009

 

          

 

Na  elektronické úřední desce obecního úřadu Dvory n.L vyvěšeno: 12.10.2009